Janusz Krawczak is a user on newsrockstar.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in News Rockstar. If you don't, you can sign up here.

Janusz Krawczak

TEORIA I PRAKTYKA

Dedinicja pojęcia "komunikacji" {łac. comunicatio)
- jest to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć itp., za pomocą symboli tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk
- to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywania symbolicznych komunikatów.
- to doprowadzenie do wspólnego rozumienia określonych treści.

Zostań Przedsiębiorcą i twórz swoją przyszłość.
superreporter.com.pl/